You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polityka prywatności sklepu internetowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Velo7.pl jest VELO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 125. Korespondencję można kierować na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@velo7.pl.

  2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

  3. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

   1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

   2. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą. W szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym danym osobowym. Środki te są poddawane regularnym przeglądom i uaktualnieniom.

 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła pisemną lub ustną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach,

   2. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

   3. dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora działalności handlowej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy,

   4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych ciążących na Administratorze,

   5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  2. Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.

 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

  2. Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

  3. Administrator nie sprzedaje innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych.

 1. PLIKI COOKIES I PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, których celem jest zagwarantowanie odpowiedniego standardu wygody serwisu, optymalizacja korzystania z serwisu, tworzenie statystyk, utrzymanie sesji Użytkownika, a także dostarczenie mu treści reklamowych.

  2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, na karcie pamięci smartfona), niepowodująC zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w celach:

   1. identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Sklepie Internetowym,

   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,

   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,

   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,

   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego,

   6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

  4. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, których celem jest przetwarzanie zanonimizowanych danych eksploatacyjnych, w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego.

  6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel oferowanej przez Facebooka w celu pomiaru skuteczności reklam oraz uzyskaniu informacji o działaniach podejmowanych przez odwiedzających sklep internetowy, a także wyświetlania tym osobom dopasowanych reklam.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przeniesienia swoich danych.

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy (w tym RODO). Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.